Oslo Chamber of Commerce invitert med i prosjektgruppe for etableringen av Oslo International House

Oslo Chamber of Commerce er invitert til å delta i et to-årig prosjekt i forbindelse med etableringen av Oslo International House (OIH). Prosjektet er ledet av byrådet i Oslo og det er vedtatt å avsette midler i 2018 til etableringen.

Oslo er landets kunnskapshovedstad og fremste senter for høyere utdanning, forskning og utvikling. God tilgang på kompetanse og arbeidskraft fra utlandet er avgjørende for Oslos nærings- og arbeidsliv, og for fremtidig velferd og verdiskapning.

Bakgrunnen for satsingen er at Oslo og Norge generelt skårer dårlig på vertskapstjenester og vertskapskultur. Huset skal i samarbeid med kunnskapsinstitusjoner, næringsliv og sivilsamfunn koordinere og drifte vertskapstjenester overfor forskere, studenter og ansatte i kunnskapsnæringer som er nye i Oslo. Vertskapstjenestene skal framstå som samlet og lett tilgjengelige på ett sted – organisert og koordinert så langt som mulig som en one-stop-shop. Huset skal komplementere og forbedre statlige tjenester knyttet til oppholds- og arbeidstillatelse ovenfor nyankomne kunnskapsinnvandrere, ivaretatt av Servicesenter for utenlandske arbeidstakere (SUA) og/eller etatene UDI, Skatteetaten, Politiet og NAV. På sikt vil muligheten for forbedring av tjenesten styrkes, når tjenesteenhetene møtes jevnlig og inngår i et felles utviklingsmiljø.

I prosjektgruppen sitter også andre viktige aktører med eksisterende tjenester på området. I tillegg til OCC gjelder dette Universitetet i Oslo, Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet), BI og Caritas Info- og ressurssenter. Byrådsavdelingen vil også involvere de kommunale virksomhetene Enhet for mangfold og integrering og Oslo Business Region.

Prosjektgruppen vil ha som oppgave å bistå i etableringen av OIH, koordinere tjenestetilbudet, og følge den videre utviklingen av innholdet i huset. Gruppen hadde sitt første møte i midten av januar 2018.

For spørsmål rundt dette prosjektet, ta kontakt med Ann Kristin Winje.