Covid-19 og effektivisering av voldgiftsprosesser

Covid-19, og tiltakene som er innført for å bekjempe utbruddet, skaper utfordringer også knyttet til tvisteløsning og voldgift. I dette mini-intervjuet stiller vi professor og styremedlem i OCCs institutt for voldgift og alternativ tvisteløsning, Giuditta Cordero-Moss, tre spørsmål om mulighetene for gjennomføring av voldgift slik situasjonen er nå.

Tiltakene som er innført for å bekjempe Covid-19 vanskeliggjør gjennomføringen av ordinære muntlige voldgiftsforhandlinger. For de som har planlagt å avvikle slike forhandlinger i tiden fremover – finnes det alternativer?

Ja, det finnes alternativer. Nylig sendte tolv utenlandske voldgiftsinstitutter ut et felles skriv om nettopp dette. I skrivet indikerer instituttene at det ligger mange muligheter i den myndigheten voldgiftsretten allerede har til å drive prosessledelse, og voldgiftsrettene oppfordres til å benytte seg av disse mulighetene for å unngå forsinkelser.
Som alternativer til ordinære muntlige forhandlinger, vises det til skriftlige forhandlinger og muntlige forhandlinger der partene, istedenfor å møtes fysisk, møtes digitalt. Det vises også til at de ulike måtene å avholde forhandlingene på kan kombineres, for eksempel slik at deler av prosessen skjer skriftlig.

Konklusjonen er at det finnes mange muligheter for å imøtegå de utfordringene som følger av Covid-19.

De mulighetene du viser til – gjelder de også innenfor rammen av OCC voldgift?

OCC regelverket åpner for både skriftlige forhandlinger og muntlige forhandlinger som skjer digitalt. I utgangspunktet har voldgiftsretten stor frihet til å bestemme hvordan forhandlingene skal gjennomføres, og den kan for eksempel bestemme at muntlige forhandlinger skal gjennomføres ved bruk av video. Skriftlig behandling kan partene derimot motsette seg.

Det er fortsatt ulike syn på hvor forsvarlig det er å avholde voldgiftsforhandlinger digitalt. Blant annet har det vært pekt på at det kan være problematisk å avhøre vitner på video. Hva er ditt syn på dette – vil du anbefale bruk av digitale hjelpemidler for å kunne gjennomføre voldgiftsforhandlingene som planlagt?

Ja, digitale forhandlinger er et godt alternativ til ordinære muntlige forhandlinger. De eventuelle problemer og utfordringer som kan oppstå ved digitale møter, finnes det ofte løsninger på. Når det gjelder eksempelet om vitneavhør som du trekker frem, kan man for eksempel gi motparten anledning til å ha en lokal representant til stede der opptakene foretas (forutsatt at smittevernreglene overholdes, selvfølgelig).

I og med at dette er relativt nytt, vil jeg likevel råde voldgiftsretten til å være tilbakeholden med å tvinge igjennom digitale løsninger, særlig i saker med tilknytning til flere land. Selv om domstolene i Norge nok vil anse det som uproblematisk at forhandlingene er gjennomført digitalt, er det ikke sikkert domstolene i andre land er like progressive. For å unngå etterfølgende ugyldighetssøksmål og problemer i forbindelse med tvangsfullbyrdelse, er derfor min anbefaling at digitale voldgiftsforhandlinger kun gjennomføres der begge parter samtykker til det.

Klikk her for å se mer om voldgift og tvisteløsning.